Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 : algemeen

    1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PSTuning Webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.voorwaarden.net bij PSTuning onder aanvullende voorwaarden

†PSTuning Webshop is een werknaam van PSTuning en wordt hier voor de duidelijkheid gebruikt als naam van de leverende ondernemer.
De† leverende ondernemer is:
PSTuning
Aaldor 15
KVK: 110497830000


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PSTuning Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PSTuning Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PSTuning Webshop zijn vrijblijvend en PSTuning Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PSTuning Webshop† PSTuning Webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PSTuning Webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een klant heeft het recht om binnen de termijn van 7 werkdagen zonder opgaaf van redenen een produkt te retourneren en zijn geld terug te krijgen. Dit geldt echter niet voor artikelen die op maat gemaakt zijn,naar de wensen van de klant zijn vervaardigd, of voor een bepaald type of merk besteld worden† (bijv., tuningsonderdelen, uitlaten etc.)

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro valuta, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) werkdagen dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen acht† (8) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft,anders wordt de bestelling als vervallen beschouwd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De bestelling wordt niet eerder ter hand genomen dan nadat de betaling bij PST Webshop is ontvangen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van PSTuning Webshop

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PSTuning Webshop

3.5 PST Webshop kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die foutief zijn ingevoerd en of vermeld op de Webshop. PST Webshop zal de klant binnen in ieder geval binnen vijf (5) dagen na het ter hand nemen van de bestelling.

Artikel 4. Levering

4.1 De door PSTuning Webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PSTuning Webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door PSTuning Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u PSTuning Webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Wanneer de artikelen geleverd worden door een andere fabrikant/leverancier dan dient† u† contact met hun op te nemen, volgens voorgaande voorwaarden, met een afschrift aan PSTuning Webshop.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PSTuning Webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan PSTuning Webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product in redelijkheid onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking van het product niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het is niet mogelijk producten te retourneren die op maat zijn gemaakt, die als bestelling van †persoonlijke aard zijn of† voor u persoonlijk door PSTuning Webshop zijn aangekocht† en† die snel kunnen bederven en verouderen.

7.4 Wanneer een artikel gemonteerd of geopend is geweest, verkeerd gebruikt is, gevallen is, of bijvoorbeeld aangesloten is geweest op een verkeerde voedingsspanning, dan vervalt automatisch de garantie. Op gebruiksartikelen als ontstekingen,lampen en andere electronica onderdelen zit geen garantie. Op losse elektronica componenten en serviceonderdelen zit geen garantie.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en PSTuning Webshop, dan wel tussen PSTuning Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en PSTuning †Webshop, is PSTuning Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PSTuning Webshop

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PSTuning Webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PSTuning Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PSTuning Webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan PSTuning Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is PSTuning Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan PSTuning Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door PSTuning Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PSTuning Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een †of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PSTuning Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PSTuning Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 †PSTuning Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Back